• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04
Super User

Super User

Sekmadienis, 17 kovo 2013 17:35

Profesiniu ziniu vertinimo programos PDF

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS

LSIS Kaipėdos klube

Programos žymuo

Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos skirtos: Darbo sritis
 

E-011-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto vadovo (YSPV), ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (YSSTPV), statinio projekto ekspertizės vadovo (SPEV), statinio ekspertizės vadovo (SEV), neypatingojo statinio projekto vadovo (NSPV), neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (NSSTPV)  

 

 

 

E-012-23-LSIS

ypatingojo statinio statybos vadovo (YSSV), ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (YSSTPV), neypatingojo statinio statybos vadovo (NSSV), neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (NSSTPV); Bendrieji statybos darbai

 

E-013-17-LSIS

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (YSSSDV), ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (YSSSDTPV),
neypatingojo statiniospecialiųjų statybos darbų vadovo ( NSSSDV); neypatingojo statiniospecialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (NSSSDTPV);

 

Mechanikos darbai*
*vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas,  lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas;
E-016-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo (YSPkDV);
ypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo (YSPDkVPV);
statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo (toliau – SPDkEV); 
statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo ( SDkEV);
neypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo (NSPDkV); neypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo (NSPDkVPV);
Projekto konstrukcinės dalies

E-018-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (YSPDV; ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (YSPDVPV); 
statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (SPDEV); statinio dalies ekspertizės vadovo (SDEV),
neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (NSPDV); neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (NSPDVPV);
Projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, projekto dalies ekspertizės, statinio dalies ekspertizė

E-163-17-LSIS

kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei,

Statybos   techninės veiklos visų pagrindinių sričių vadovams

Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 16:33

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

 

Sąjungos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys sąjungą ir su ja bendradarbiaujantys. LSIS savo veikloje vadovaujasi sąjungos aukščiausiųjų institucijų rekomendacijomis ir LSIS Klaipėdos bendrijos įstatai 2019 (žiūr. priedą).

Siekiant pagerinti LSIS veiklą ir atlikti reikalingus valdymo struktūrinius pokyčius 2020m. gruodžio mėn. nutarta tam tikslui atlikti LSIS įstatų pakeitimą. Sudaryta darbo grupė, kuri kartu su bendrijų atstovais ir teisininkais per 2021 01 12-2021 04 01 laikotarpį pateikė įstatų pakeitimo projektą. Šiam įstatų projektui 2021 04 01 (1 variantas)  prezidiumo posėdyje buvo pritarta (žiūrėti priede pilną ir santraukinį 1 variantą).

Pateiktas ir alternatyvus 2 variantas, pagal kurį šiuo metu galiojančių Įstatų p. 3.2 keičiamas "LSIS nariai yra fiziniai asmenys....", kitaip tariant nebelieka juridinių vienetų. Šiam variantui nepritaria LSIS įstatų rengimo darbo grupė (tuo pačiu ir bendrijos).

Patvirtinus naujus įstatus visuotiname LSIS narių  susirinkime bus reikiamai atkoreguoti ir bendrijų Įstatai ir patvirtinti visuotinuose bendrijų narių susirinkimuose (jei dar prireiks).

LSIS Klaipėdos bendrijos taryba rekomenduoja visiems nariams pritarti LSIS darbo grupės parengtam LSIS įstatų projektui (1 variantas).

LSIS Klaipėdos bendrijos taryba 

Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 00:00

LSIS Klaipėdos bendrijos taryba

lsis klaipeda Pareigos Telefonas El.paštas
Pirmininkas:  
Tautvydas Petras Tubis +370 686 76153 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Nariai:  
Jurgita Drizgaitė
Arturas Tekorius
861685024
8 687 12820
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  
Administratorė:  
 Klubo inžinieriai kelionėje........ Vaida Kaminskienė 8 614 40080 infoŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 16:00

Istorija

 

LIETUVOS  STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGA

KLAIPĖDOS BENDRIJA  2022

            Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 1989m. rugsėjo 29 d. steigiamasis suvažiavimas apsvarstęs pranešimą ir delegatų pasisakymus dėl Statybos industrijos mokslinės techninės draugijos (MTD) veiklos ir Statybos inžinierių sąjungos kūrimo bei priimdamas domėn MTD penktojo plenumo ir prezidiumo nutarimus, o taip ir iniciatyvinės grupės atliktą darbą, pažymėjo, kad tolimesnė  MTD veikla neatitinka laikmečio reikalavimų.
Siekiant skatinti statyboje dirbančių specialistų inžinierių suinteresuotumą burtis į kūrybinę profesinę sąjungą savo sugebėjimams vykdyti, profesiniam meistriškumui tobulinti ir socialiniams klausimams spręsti nutarė nutraukti  (MTD) veiklą ir įkurti Lietuvos statybos inžinierių sąjungą  (LSIS)– savarankišką, savanorišką, nepriklausomą nuo žinybų, kūrybinę visuomeninę organizaciją, apjungiančią statyboje dirbančius specialistus. Statybos pagrindinis uždavinys atkurti inžinieriaus prestižą, autoritetą ir pripažinimą visuomenėje.

LSIS I suvažiavimas 1991 m. lapkričio 28 d.patvirtino Sąjungos Įstatus ir numatė pagrindines veiklos gaires. Įvyko penki LSIS suvažiavimai. Praėjęs dešimties metų laikotarpis pateisino sąjungos pasirinktą kelią ir siekius. Per šį laikotarpį prie sąjungos vairo pabuvojo Algirdas Vapšys, Rimgaudas Abraitis, Gediminas Marčiukaitis, o po IV –ojo ir V-ojo suvažiavimų jis patikėtas Algirdui Vapšiui. Dešimt darbo metų - tai pakankamai brandus laiko tarpsnis. Per šį laikotarpį sąjunga įnešė savo indėlį kuriant naujus standartus ir taisykles, rengiant statybos įstatymą, teikiant konsultacijas, organizuojant švietėjišką veiklą. Kūrybinės grupės atliko mokslinius, inžinerinius užsakymus. Sąjunga buvo iniciatorė ruošiantis specialistų atestavimui. Paruoštą atestavimo normatyvinė dokumentacija ir vykdomas atestavimas. Taip pat paruoštos firmų statybos taisyklių sudėties rekomendacijos. Tikrina ir organizuoja statybos taisyklių registravimą.

           1997m. vasario 6d. grupė statybos inžinierių S.Būtėnas, G.Baradulinas, P.Slušnys, A.Tekorius, T.P. Tubis, R.Jakubonis, A.Jurčius, V.Žavrid, F. Midveris po geros kavos puodelio nusprendė, kad ir klaipėdiečiams reikia turėti savo klubą, kur būtų galima tobulinti savo kvalifikaciją, susitikti, pasikalbėti.

            Susirinkę "Klaipėdos komprojektas" aktų salėję, pirmininkaujant  V. Žavrid ir sekretoriaujant R.Jakuboniui buvo išrinkta valdyba- pirmininkas T.P.Tubis, nariai P.Slušnys, A.Tekorius, revizorius R.Jakubonis bei graži buhalterė D.Sadauskienė. Taip buvo įsteigtas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas. Žinoma, po to buvo kava ir kiti mums įprasti dalykai. 

             Jau vasario 7d. buvo nusiustas pareiškimas į Vilnių dėl priėmimo į  Lietuvos statybos inžinierių sąjungą. 

            Ir pagaliau 1997 10 21  Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.1177 Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas kaip visuomeninė organizacija buvo  įregistruotas .

             Dabar dar sutrumpintai dažnai pasivadiname LSIS Klaipėdos klubas, nuo 2019m.-LSIS  Klaipėdos bendrija.

             Susikūrėme internetinį puslapį www.lsiskl.lt.

        Dalykiniam bendravimui turime  nuo 2013m.- administratorę- Vaidą Kaminskienę.

          Šiuo metu bendrijos  tarybą sudaro T.P.Tubis  p-kas, nariai- J. Drizgaitė, A. Tekorius.

tubis
T.P. Tubis
IMG 2160
J. Drizgaitė
arturas T
A. Tekorius
Vaida K
V. Kaminskienė

 Į LSIS Kongresą patvirtinti sekantys Klaipėdos bendrijos nariai: 

J. Drizgaitė, L. Statnickas, A. Tekorius, J. Tilvikas,  T.P. Tubis, L. Vilimienė, V. Žavrid.

 

https://drive.google.com/file/d/1DOk5b_AiIyh7vIoatlZ-PcoZqTvaxGee/view?usp=share_link

 

 

 

 

 

klubo nariai kelionėje       

             Klubo nariai kelionėje......                                               

 

 

 

 

P1010356

 

 

 

 

2020-07-15 d. LSIS Klaipėdos bendrijos nariui-inžinieriui Juozapui Tilvikui įteiktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos GARBĖS ŽENKLAS. 

 
Nuoširdžiai sveikiname g. Juozapą su apdovanojimu


foto1  

Juozapui Tilvikui įteiktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos

GARBĖS ŽENKLAS

 

                                      foto2

Apdovanojimą įteikė LSIS prezidentas Saulius Bekampis

foto3 

 

 

lsis kl 2022

LSIS Klaipėdos bendrija  2022

Apdovanojimų komisija AK

 Apdovanojimų komisija su p-ku Vitalij Ž. (p-mas iš kairės), V. Vaičekauskienė,
                                                   L. Statnickas, E. Sabeckis, J. Drizgaitė  2022

G. raštas Arturui T

A. Tekorius apdovanotas LSIS Garbės raštu

G. raštas Artūrui S

LSIS Garbės raštas A. Sabeckiui

 

G. raštas Arvidui J

LSIS Garbės raštas A. Juozaičiui

 AK su Vyteniu

 Geriausias  Klaipėdos bendrijos inžinierius 2022  V. Isakas

AK su Natali

 Geriausia Klaipėdos bendrijos inžinierė 2022  N. Bantejeva

AK su Mindaugu P

 Geriausias Klaipėdos bendrijos inžinierius 2022 M. Petkevičius

 

AK su Martynu U

 Geriausias Klaipėdos bendrijos inžinierius 2022 M. Urbikas

AK su Artūru S

 Geriausias Klaipėdos bendrijos inžinierius 2022 A. Sabeckis

Puslapis 6 iš 7