• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

Atmintine atestavimui 2017

ATMINTINĖ - 2017-01-02

Statybos vadovams ir techninės priežiūros vadovams (pagrindiniai dažniausiai pasikartojantys atestaciniai klausimai), kur ieškoti atsakymųLIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 2017

TURINYS-struktūra

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

3 straipsnis. Teisė būti statytoju ir šios teisės įgyvendinimas

4 straipsnis. Esminiai statinių reikalavimai

5 straipsnis. Esminiai statinio architektūros reikalavimai

6 straipsnis. Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kita apsauga (sauga), trečiųjų asmenų interesų apsauga

ANTRASIS SKIRSNIS

STATYBOS TECHNINIS NORMAVIMAS

7 straipsnis. Statybos techninio normavimo pagrindiniai principai

8 straipsnis. Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema

9 straipsnis. Tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio valstybių normatyvinių statybos techninių dokumentų taikymas

10 straipsnis. Statybos srities gaminių kontaktinis centras

11 straipsnis. Kontaktinio centro ir valstybės institucijų bendradarbiavimas

TREČIASIS SKIRSNIS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINĖS SRITYS

12 straipsnis. Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys

KETVIRTASIS SKIRSNIS

STATYBOS DALYVIAI, JŲ PAREIGOS IR TEISĖS

13 straipsnis. Statybos dalyviai

14 straipsnis. Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisė

15 straipsnis. Teisė būti tyrėju. Tyrėjo pareigos ir teisė

16 straipsnis. Teisė būti statinio projektuotoju. Statinio projektuotojo pareigos ir teisės

17 straipsnis. Teisė būti ekspertizės rangovu. Ekspertizės rangovo pareigos ir teisės

18 straipsnis. Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisė

19 straipsnis. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir teisės

20 straipsnis. Teisė būti statinio projektavimo valdytoju ir statinio statybos valdytoju. Statinio projektavimo valdytojo ir statinio statybos valdytojo pareigos ir teisės

21 straipsnis. Statybos produktų gamintojo, importuotojo, platintojo ir įgaliotojo atstovo teisės ir pareigos

22 straipsnis. Ypatingųjų statinių statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės rangovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas

PENKTASIS SKIRSNIS

STATYBINIAI TYRIMAI. STATINIO PROJEKTAVIMAS

23 straipsnis. Statybiniai tyrimai

24 straipsnis. Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos

25 straipsnis. Statinio projekto architektūriniai sprendiniai. Statinio architektas

26 straipsnis. Statinio projekto tvirtinimas

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS

27 straipsnis. Statybą leidžiantys dokumentai

28 straipsnis. Statybos užbaigimas

SEPTINTASIS SKIRSNIS

STATINIO AVARIJA

29 straipsnis. Statinio avarija

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

STATYBOS VALSTYBINIS VALDYMAS. STATYBOS PRIEŽIŪRA

30 straipsnis. Statybos valstybinis valdymas

31 straipsnis. Statybos valstybinė priežiūra

32 straipsnis. Savavališkos statybos padarinių šalinimas

33 straipsnis. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

34 straipsnis. Statinio projekto ekspertizė. Statinio ekspertizė

35 straipsnis. Statinio statybos techninė priežiūra

36 straipsnis. Statinio projekto vykdymo priežiūra

37 straipsnis. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus

38 straipsnis. Statinio statybos sustabdymas

39 straipsnis. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas

DEVINTASIS SKIRSNIS

STATINIO NUGRIOVIMAS

40 straipsnis. Statinio nugriovimas

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

41 straipsnis. Statinio garantinis terminas. Statinio projektuotojo, statinio projekto ekspertizės rangovo, rangovo, statytojo (užsakovo), statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir nekilnojamojo turto vystytojo prievolės per garantinį terminą

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

STATINIO PROJEKTUOTOJO, STATINIO PROJEKTO (JO DALIES) EKSPERTIZĖS RANGOVO, statinio statybos techninio prižiūrėtojo CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS BEI STATINIO STATYBOS, REKONTRAVIMO, REMONTO, GRIOVIMO, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) IR KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

42 straipsnis. Draudimo objektas ir draudimo sutartys

43 straipsnis. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

44 straipsnis. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

45 straipsnis. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

46 straipsnis. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

47 straipsnis. Statinių naudotojų pareigos

48 straipsnis. Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės

49 straipsnis. Statinių naudojimo priežiūra

50 straipsnis. Statinio techninės priežiūros dokumentai

51 straipsnis. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

53 straipsnis. Naudojimasis informacinėmis sistemomis ir elektroniniu parašu

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

JURIDINIŲ ASMENŲ ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

54 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio projektavimą, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimą, statinio statybą, statinio projektavimo ar statybos valdymą neturint teisės verstis šia veikla

55 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už teisės aktų, nustatančių statinio projektavimo, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės reikalavimus, pažeidimas

56 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už savavališką statybą

57 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statybos darbų atlikimą, statinio statybos techninės priežiūros ar statinio projekto vykdymo priežiūros vykdymą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

58 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statybą pažeidžiant statinio projekto sprendinius

59 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio (jo patalpų) naudojimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį

60 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą ir statinio naudotojo pareigų nevykdymą

61 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas

62 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas

63 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už prisijungimo sąlygų ar specialiųjų reikalavimų neišdavimą per nustatytą terminą

64 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinių ir daiktinių teisių į juos registravimo ir duomenų Nekilnojamojo turto registre tikslinimo tvarkos pažeidimus

65 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio projekto sprendinio, numatančio statybos sustabdymą naudojamame statinyje ar jo dalyje, pažeidimą

66 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už pareigų nevykdymą

67 straipsnis. Šio įstatymo 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ir 66straipsniuose nurodytų pažeidimų taikymo ir nagrinėjimo tvarka

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo       1 priedas

ĮMOKOS UŽ SAVAVALIŠKOS STATYBOS ĮTEISINIMĄ. MOKĖJIMO PRINCIPAI

Lietuvos Respublikos   statybos įstatymo   2 priedas

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statybos techninių reglamentų redakcijų sąvadas. 1 (teisinė)dalis.

STR 1.01.01:2005

Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statinių klasifikavimas

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statinių klasifikavimu

STR 1.01.04:2015

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos produktų atitikties vertinimu, techninio vertinimo įstaigų paskyrimu ir kt.

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rūšys

STR 1.02.01:2017

Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos dalyvių atestavimu ir teisės pripažinimu

STR 1.02.09:2011

Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su esamų statinių tyrimais, statinių avarijų tyrimais, statinių pripažinimu avariniais

STR 1.03.02:2008

Statybos produktų atitikties deklaravimas

STR 1.03.03:2013

Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai

STR 1.04.02:2011

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.03:2012

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statinio projektavimu

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statinio projekto ekspertize ir statinio akspertize

STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statybą leidžiančiais dokumentais

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos užbaigimu

*

Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos darbais ir statinio statybos technine priežiūra

STR 1.07.03:2017

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka

*

Archyviniai teisės aktai, susiję su statinių naudojimu ir jų technine priežiūra

STR 1.09.06:2010

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

 

Kitus klausimus galima rasti žemiau išvardintuose įstatymuose .

 1. LR teritorijų planavimo įstatymas – 51 klausimas

 2. LR saugomų teritorijų įstatymas – 22 klausimai

 3. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas- 4 klausimai

 4. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas – 6 klausimai

 5. LR vandens įstatymas – 4 klausimai

 6. LR atliekų tvarkymo įstatymas-9 klausimai

  Žinoti, apibūdinti kas yra:

 • statinys /SĮ-2 str./

 • pastatas /SĮ-2 str./

 • ypatingi statiniai- /SĮ-2 str. ir STR 1.01.03:2017"Statinių klasifikavimas"/

 • nesudėtingi statiniai- /SĮ-2 str. ir STR 1.01.03:2017"Statinių klasifikavimas"/

 • neypatingi- /visi kiti statiniai arba išskyrus nesudėtingus bei laikinus ir nepriskirtus ypatingiems statiniams/

 • statinio statybos rūšys-/ STR 1.01.08:2002/

 • Statybą leidžiantys dokumentai- /SĮ -27str. ir. STR 1.05.01:2017/

 • Kada reikalingas leidimas statybai nesudėtingam statiniui? / STR 1.05.01:2017

  Kokiais normatyviniais dokumentais vadovaujamasi atliekant žemės darbus? Leidimas, darbų vykdymo tvarka, požeminių tinklų nužymėjimas, geodezinių nuotraukų atlikimas ?? t.t. /STR 1.06.01:2016. STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS priežiūra/

 • Statybos darbų būdai. Bendrieji statybos darbai. Specialieji statybos darbai /STR 1.06.01:2016. STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS priežiūra/

 • Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti -STR 1.06.01:2016.

 • Statybos darbų eiga /STR 1.06.01:2016. STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS priežiūra

 • Statinio statybos priežiūra -SĮ 38 str. ir .STR 1.06.01:2016

 • Statybos darbų technologijos projektas .STR 1.06.01:2016

 • SSV ir SSSDV teisinis statusas- /SĮ 18 str. ir STR 1.06..01:2016/

 • SSV ir SSSDV skyrimas -/SĮ 18 str. ir STR 1.06..01:2016/

 • SSV ir SSSDV vadovų pareigos- / STR 1.06..01:2016/

 • SSV ir SSSDV vadovų teisės-/ STR 1.06..01:2016/

 • Įmonės statybos taisyklės. Kas tai? SĮ 18str. ir /STR 1.06..01:2016/

 • Statybos užbaigimas- /SĮ -27str. ir. STR 1.05.01:2017/

  Visus aukščiau išvardintus reglamentus galima rasti   www.lsiskl.lt   "Tik galiojančių STR reglamentų sąvadas" puslapyje

   

   

   

   

   

   

   

   

  SV-vui būtina T U R Ė T I /IR ŽINOTI/ šiuos STR

   

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rūšys

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

 

Aktualūs klausimai atliekant profesinių žinių patikrinimą:

 1. Pamatai. Seklieji pamatai. Jų įgilinimas aukščiau įšalo gylio galimybės. Kilsnus ir nekilsnus gruntas.

 2. G/b konstrukcijos. Apsauginis sluoksnis. Darbo ir konstruktyvinė armatūra. Darbo armatūros vieta sijose, konsolėse, atraminėse sienutėse, balkoninėse plokštėse.

 3. Apšiltintų sienų įrengimas. Garo izoliacijos vieta ir paskirtis. Ventiliuojamieji tarpai.

 4. Šlaitinių ir sutapdintų stogų įrengimas. Garo izoliacinė ir antikondensacinė plėvelės. Jų vieta ir paskirtis stogų konstrukcijoje. Ventiliacijos tarpo įrengimas. Kondensato nuvedimas.

  Ir kiti .....

  Techninės priežiūros veiksmai
  (kas tikrinama-dokumentai, kokybė, kuo vadovaujamasi):

 • Kai vyksta pamatų montavimas

 • Mūro darbai

 • Monolitinių g/b konstrukcijų statyba

 • Surenkamų konstrukcijų montažas

 • Stogo įrengimo darbai

Skaityti 4910 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 05 sausio 2017 16:20